Implementatie van software moet een integrale aanpak kennen

Nadat u een pakket heeft geselecteerd (voor nadere uitleg over onze visie van selectie: http://atomic-temporary-7368536.wpcomstaging.com/2009/06/05/een-simpele-veilige-en-snelle-software-selectie/) gaat u één van de moeilijkste klussen klaren namelijk het implementeren van het pakket. Als het goed is heeft u gedurende de selectie ook draagvlak kunnen creëren binnen uw organisatie voor de keuze. Maar dan toch, implementeren betekent risico voor het bedrijf en mensen zijn er huiverig voor. Onze geïntegreerde aanpak zorgt voor meer zekerheid en leidt tot het beste resultaat.

In onderstaand document beschrijven wij de aanpak die wij hanteren bij implementaties. Het is echter zo dat elke implementatie “maatwerk” voor wat betreft de aanpak nodig heeft. Wij maken graag een voorstel voor u. Onderstaand leest u onze visie over een aanpak van een pakketimplementatie. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. doelstelling van implementatie vaststellen;
 2. vaststellen van de reikwijdte is cruciaal voor haalbaarheid;
 3. pakketimplementatie vereist integrale aanpak;
 4. kennis van pakket en best practices leidt tot maximaal haalbare resultaat;
 5. implementatiestrategie dient afgestemd te zijn op uw situatie;
 6. bewezen implementatiemethodiek waarborgt succes;
 7. projectorganisatie vormt basis voor een succesvol traject;
 8. het continue implementatiedilemma;
 9. randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie;
 10. haal meer uit een systeem;
 11. spreek vooraf de rol af van uw softwareleverancier en implementatiepartner.

 1.       Doelstelling van een implementatie vaststellen

Het is evident dat een implementatie gaat over het live brengen van een software applicatie. Tijdens de selectie heeft u ook nagedacht over de baten die u uit de implementatie wilt halen. Het ambitie niveau is dus vaak meer dan alleen het technisch live brengen. Wij helpen u dan ook met het gezamenlijk vaststellen van de doelstelling van de implementatie en de te bereiken eindresultaten (meer dan alleen live gaan). Wij vinden dat de volgende aspecten terug horen te komen in de doelstelling:

 • nieuwe geïntegreerde werkwijze en besturing;
 • werkend IT systeem inclusief interfaces naar bestaande deelsystemen zoals POS en WMS;
 • gebruikers getraind in systeem en procedures;
 • acceptatie van het systeem door de gebruikers.

De werkwijze en besturing zal de elementen in zich bergen die ook de baten uiteindelijk zullen realiseren. De eindresultaten zullen specifiek gemaakt worden, wij zullen het niet laten bij “betere rapportages” maar specificeren welke rapportages beter zullen zijn en hoe.

2.       Vaststellen van de reikwijdte is cruciaal voor haalbaarheid

De reikwijdte/scope bepaalt wat u precies gaat implementeren. Reikwijdte bepaalt de omvang van het project en de veranderingscomponent van bestaand naar nieuw, dus ook de kosten en doorlooptijd van uw project. Hierom is reikwijdte bepaling een zeer belangrijke fase in het implementatie project. Wij vinden dat reikwijdte minimaal de volgende aspecten moet benoemen:

 • processen (werkwijze, procedures, beschikbare middelen)
 • organisatie (besturing, taken en verantwoordelijkheden, coördinatie, infrastructuur)
 • mensen (vaardigheden, kennis, draagvlak, aantal)
 • IT (software, interfaces, hardware,    maatwerk)

 3.       Pakketimplementatie vereist integrale aanpak;

Vaak zien wij dat men alleen nadenkt over de IT component en de overige zaken gedurende de implementatie worden meegenomen/gemanaged. Dit soort projecten lopen vaak gierend uit de klauw als het gaat om kosten en doorlooptijd. Wij adviseren vooraf na te denken over wat u wel en wat u niet wilt veranderen tijdens de implementatie en de baten die de implementatie moeten opbrengen. Doe niet alles in één keer als het niet noodzakelijk is.

4.       Kennis van pakket en best practices leidt tot maximaal haalbare resultaat;

BK M&A is in staat om de pakketkennis te integreren met de implementatiekennis en best practices en hebben vaak ervaren dat dit leidt tot het beste resultaat. Project Management is de bindende factor die deze aspecten integreren.

5.       Implementatiestrategie dient afgestemd te zijn op uw situatie;

De implementatie strategie is onderdeel van de reikwijdte en aanpak, specifiek voor uw situatie. In theorie zijn er dan 2 scenario’s mogelijk.

 1. Eerst  processen uitwerken, vervolgens systeem inrichten;
 2. Uitgaande van bestaande processen systeem inrichten met slechts beperkte aanpassingen aan de processen.
Scenario's voor implementeren
Scenario's voor implementeren

Belangrijk is dat vooraf een keuze tussen de beide scenario’s wordt gemaakt. Als tijdens de implementatie van het gekozen scenario wordt afgeweken, is het risico groot dat steeds weer bepaalde processen worden aangepast, iedereen op iedereen wacht en door latere aanpassingen eerdere acties hersteld dan wel aangepast dienen te worden. Scenario 1 geniet in het algemeen de voorkeur, mits processen goed gedefinieerd en op elkaar afgestemd zijn, processen solide en op de toekomst gericht zijn en processen goed bij het gekozen softwarepakket aansluiten.

6.       Bewezen implementatiemethodiek waarborgt succes;

BK M&A stel voor een gefaseerde aanpak te doen. Per fase worden er duidelijke op te leveren resultaten met u afgesproken. Hiermee kunt u de voortgang en kwaliteit van het project bewaken cq. bijsturen. Op hoofdlijnen zijn de volgende fasen te onderscheiden:

 • Fase 1: Initiatie
 • Fase 2: Ontwerp (1)
 • Fase 3: Conference  Room Pilot
 • Fase 4: Realisatie
Gefaseerde aanpak
Gefaseerde aanpak

7.       Projectorganisatie vormt de basis van een succesvol project.

De wijze waarop u uw project organiseert is heel belangrijk. De projectorganisatie moet een weerspiegeling zijn van uw staande organisatie. Afdelingen zullen medewerkers beschikbaar moeten stellen die gewaardeerd en gerespecteerd worden door de afdelingen zelf. Vaak zijn deze sterren “onmisbaar” in de dagelijkse operatie en ontstaat er dus per definitie een discussie over de tijdsbesteding aan het project. BK M&A spreekt af welke inzet nodig is en legt dit vast met de verantwoordelijken. Daarnaast door de aanpak van BK M&A en inzet van ons wordt de inzet doeltreffend en efficiënt geregeld. Een projectorganisatie kent de volgende indeling:

Projectorganisatie
Projectorganisatie
 • stuurgroep – eindverantwoordelijk voor succes project, stelt reikwijdte en budget vast
 • projectmanagement – verantwoordelijk voor dagelijkse operatie, bewaakt budget en plan, stelt plannen op, creëert draagvlak en overziet alle activiteiten, managet integratie
 • implementatieteams – uitvoering projectactiviteiten, proceskennis, IT-kennis
 • aspectteams ondersteunen I-teams bij functieoverschrijdende zaken (zoals opleiding of test,..)

De implementatiewerkgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van de software in het desbetreffende functionele domein. Bij voorkeur worden (deel)projecten geleid door medewerkers (in verband met draagvlak) en begeleid door BK M&A. Mocht u niet voldoende of kwalitatief goede capaciteit hebben dan kan BK M&A expertise voor u inzetten.

Goede projectdeelnemers hebben het respect van het lijnmanagement en hebben beslissings- bevoegdheid en zijn (deels) vrijgemaakt voor dit project. Mogelijke rollen projectdeelnemers zijn eindverantwoordelijk projectmanager, hebben inhoudelijke kennis van de procesgang, kunnen besluiten over gewenste werkwijze en zorgen voor aansluiting op technische infrastructuur en interfaces.

Mogelijk rollen van BK M&A kunnen zijn projectmanagement in samenwerking met projectmanager, projectbegeleiding (regie, bewaken procesgang, kwaliteit, kerngebruikers), inhoudelijke kennis retailprocessen (Best Practice), waarborging integratieprocessen tussen systemen, organisatie en besturingsmodel. Daarnaast kwantitatieve en kwalitatieve ondersteuning projectmanager met betrekking tot change management.

8.       Het continue implementatiedilemma

Over een implementatie wilt u vooraf duidelijk afspreken wat de kosten zijn, de doorlooptijd en de beste kwaliteit van oplevering. Echter is er een sterke afhankelijkheid tussen alle 3 aspecten.

Implementatie dilemma
Implementatie dilemma

9.       Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie

Onderzoek onder 500 implementaties toont aan dat de volgende 10 zaken misgaan bij een implementatie (als % van de 500 implementatie):

 1. Competing resources                   48%
 2. Functional boundaries                44%
 3. Change skills                                    43%
 4. Middle management                     38%
 5. Long IT lead times                         35%
 6. Communication                              35%
 7. Employee opposition                   33%
 8. HR (people/training) issues      33%
 9. Initiative fatigue                             32%
 10. Unrealistic timetables                  31%

Negen van de tien valkuilen hebben met mensen te maken, mensen houden veranderingen tegen! In ditzelfde onderzoek heeft men ook aangetoond wat de 10 belangrijkste succesfactoren waren:

 1. Ensuring top sponsorship                           82%
 2. Treating people fairly                                   82%
 3. Involving employees                                    75%
 4. Giving quality communications               70%
 5. Providing sufficient training                      68%
 6. Using clear performance measures        65%
 7. Building teams after change                       62%
 8. Focusing on culture/skill changes          62%
 9. Rewarding success                                         60%
 10. Using internal champions                           60%

De project management aanpak van BK M&A verzekert u van het feit dat gefocust wordt op deze succesfactoren en de risico’s voor mislukken in de gaten worden gehouden en gemanaged worden gedurende het project.

Randvoorwaarden zijn voor BK M&A voorwaarden die buiten de reikwijdte van het project liggen (externe invloeden) maar die wel noodzakelijk zijn voor het welslagen van het project. Deze zijn te categoriseren in randvoorwaarden die liggen op het vlak van Organisatie, Systemen en Mensen.

Uitgangspunten zijn, in tegenstelling tot de randvoorwaarden, procesinhoudelijk georiënteerd en berusten op een ‘aanname’ van een aantal punten om zodoende het project te kunnen opstarten en uitvoeren.

De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten worden door BK M&A belangrijk gevonden:

 • beschikbaarheid van kerngebruikers (zie projectorganisatie);
 • snelle besluitvorming door de stuurgroep, indien noodzakelijk zelfs binnen enkele dagen!
 • werkelijk commitment van het management: topdown!;
 • continu aandachtspunt bij afdelingsoverleg en overleg managementteam;
 • tonen van interesse voor de kerngebruikers/projectleden;
 • motiveren van kerngebruikers;
 • steunen bij verandering van werkwijze en organisatie;
 • meehelpen en meewerken;
 • waar mogelijk de reikwijdte vaststellen, tussentijds geen nieuwe zaken toevoegen of  veranderen;
 • voldoende tijd reserveren voor testen van systeem en procedures;
 • nadruk niet te zwaar leggen op deadlines indien dit ten koste gaat van de kwaliteit. Let wel: tijdmanagement is zeer belangrijk, maar dient een evenwicht te vinden tussen snelheid en kwaliteit;
 • dat de organisatie dient te begrijpen dat het project belangrijke veranderingen tot gevolg heeft, zowel qua werkwijze als organisatorisch;
 • dat bij meerdere projecten programma management dient te worden opgezet, waarbinnen de samenhang van de verschillende projecten wordt geregisseerd;
 • het creëren van draagvlak binnen de lijnorganisatie;
 • dat projectmedewerkers dienen te beschikken over de benodigde kennis van de huidige procesgang en over het vertrouwen van het lijnmanagement om beslissingen te kunnen nemen;

 10.   BK M&A haalt meer uit uw systeem

Implementeren van een systeem is meer dan het technisch aan de praat krijgen van het systeem. Wij zorgen ervoor dat:

 • wij uw mensen overtuigen en motiveren met een overtuigende en realistische business case;
 • sleutelfunctionarissen op één lijn zitten en actief ondersteunen;
 • wij bouwen aan commitment;
 • wij weerstanden tegen verandering signaleren en buigen ze om;
 • wij zorgen voor effectieve communicatie;
 • de verandering managen;
 • er centrale coördinatie is van het veranderingstraject

Daar waar u ondersteuning nodig heeft voor de verandering en beklijven van de verandering kunnen wij onze Change Management inzetten door het ontwikkelen van een visie op verandering. Uitleggen en uitdragen wat de noodzaak is van de nieuwe werkwijze en software. De vraag te beantwoorden wat is het doorslaggevende argument om deze te implementeren en wat betekent dit voor de medewerkers? Wij geven dan ook leiding aan de verandering.

Echter uw lijnmanagement speelt een primaire rol in communicatie en realisatie van het project. Dit faciliteren wij door regelmatig sponsormeetings te organiseren. Consequent en vaak ervaringen en reacties op communicatie uitwisselen. Bespreken en uitleggen wat de consequenties van gemaakte keuzes voor personeel betekenen. Nagaan welke reacties te verwachten zijn en afspreken hoe hiermee effectief om te gaan.

11.   Spreek vooraf de rol af van uw softwareleverancier en implementatiepartner.

BK M&A kan in verschillende rollen uw project helpen te slagen:

 • Service to Assist, faciliteren;
  • wij leveren u de methodiek;
  • u houdt projectmanagement controle;
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid voor oplevering;
  • fee gebaseerd op tijd, materiaal en ramingen.
 • Service to Perform;
  • wij hebben management controle over kwaliteit;
  • fee gebaseerd op goed gedefinieerde resultaten;
  • gebruikelijk is fixed fee met een change control mechanisme.
 • Full systems integration
  • wij zijn hoofdaannemer en hebben grote mate van controle;
  • kan inclusief levering hardware en management van subcontractors;
  • meestal een mix van vaste prijs en materiaal.

In de praktijk zien wij vaak een mengvorm van deze zaken en daarom ook is iedere aanpak, maatwerk.

Uw pakket implementatie is bij BK M&A in goede handen. Wij hebben gespecialiseerde consultants met brede kennis van retailprocessen en  best practices in de branche. Wij hebben consultants die een systeem implementeren, geen systeem-techneuten zijn. Wij hanteren een beproefde implementatiemethodiek en hebben diepgaande kennis van kritieke succesfactoren en valkuilen in een project. Wij richten ons op het eindresultaat, zijnde de vooraf geformuleerde doelen en prestaties en niet alleen op een technisch werkend systeem. Wij volgen een procesgerichte aanpak, in plaats van functionele, om zo een maximaal resultaat te behalen. Wij maximaliseren het resultaat van uw inspanning, hetgeen tot succes leidt. Wij werken ook tijdens de implementatie actief aan kennisoverdracht, de inrichting wordt in samenwerking gerealiseerd. De aanpak is een pragmatische aanpak (en geen methodische), waardoor een systeem ook zeer snel te implementeren is. Wij zijn bereid om als hoofdaannemer op treden en realistische risico’s te dragen. Uw software leverancier zich wel 2x keer bedenkt niet goed te presteren omdat wij ook bij andere klanten pakketselecties uitvoeren.

Een simpele, veilige en snelle software selectie

Een van de kritieke succesfactoren binnen de retailsector is het flexibel en snel kunnen reageren op veranderingen en uitdagingen in de markt. Om uw bedrijfsprocessen optimaal te laten werken, zijn adequate informatie en snel aanpasbare systemen tegen lagere onderhoudskosten essentieel. Dit betekent vaak de keuze tussen aanpassing van het huidige systeem of selectie van een nieuw systeem. Het vinden van een nieuw systeem vereist een gedegen kennis van de branche en de softwaremarkt.

De huidige moeilijke en uitdagende tijd vergt een verdere focus op kostenbeheersing en flexibiliteit. Deze verbeteringen zijn onder meer te bereiken door het vergaand verbeteren van de besturing en beheersen van de kosten. Deze verbeteringen zijn alleen te realiseren door het gebruik van adequate informatiesystemen.

Confectie of maatwerk: ERP voor de fashion retailer

De ondernemers richten zich op verbetering van de interne organisatie en uitbreiding van de activiteiten door autonome groei, acquisities en/of fusies.

De inkoop van de fashion heeft zich verplaatst van lokale markten naar internationale markten in het Verre Oosten en Oost- en Zuid-Europa. Daarnaast ontwikkelen de fashion-retailers meer en meer private labels die zij in bovengenoemde gebieden laten produceren. Een andere ontwikkeling is dat diverse Europese bepalingen voor de bescherming van de interne markt de import van buiten de EU ingewikkelder maken.

Net als in andere branches nemen ook binnen de fashion-retail de promotionele acties toe. Het wordt daarom steeds belangrijker dat de artikelen tijdig en in de juiste hoeveelheid en kwaliteit in de winkel liggen. Dit maakt inzicht in de voortgang van het productie- en het transportproces essentieel. Om deze processen optimaal te ondersteunen, openen de ondernemers ‘steunpunten’ in de productielanden om kwantitatieve en kwalitatieve controles uit te voeren.

Om deze trends en ontwikkelingen te ondersteunen heroriënteren veel fashion retailers zich op hun bestaande softwaresystemen. Hierbij dienen ze ook rekening te houden met de volgende trends en ontwikkelingen:

 • zij ontwikkelen alternatieve distributiekanalen (e-commerce met aansluiting op logistieke systemen);
 • zij brengen meerdere collecties per jaar uit;
 • zij hebben geconstateerd dat vergroting van de schapbeschikbaarheid direct bijdraagt aan de toename van de winst. De schapbeschikbaarheid wordt onder andere vergroot door verhoging van de transportfrequentie, verbetering van de replenishment strategieën en opschonen van voorraden gedurende het seizoen (interfiliaal, interformule);
 • de softwaresystemen worden steeds goedkoper en sneller (vergroting van de enablers);  
 • klant- en formulespecifieke leveringen nemen toe (labeling, hangers, reconditioneringen, etc.);
 • expansie daagt uit tot het benutten van synergievoordelen van een groter wordende organisatie;
 • tijdvensters binnensteden maken routeplanning complexer.

Door bovengenoemde veranderingen wordt de besturing complexer en worden er hogere eisen gesteld aan softwaresystemen. Het is daarom noodzakelijk dat ondernemers zich heroriënteren op de applicaties die zij gebruiken, die vaak in eigen beheer zijn ontwikkeld. De grotere softwareleveranciers hebben dit begrepen en begeven zich met specifieke industry solutions voor de retail op de markt.

Internationale aanbieders bedreigen locale spelers

Een aantal jaren terug waren er weinig geschikte aanbieders van standaard software pakketten voor de fashion retail. De enige die in dit segment een rol speelde waren locale aanbieders van specifiek voor de branche geschreven pakketten. Vaak waren deze pakketten ontstaan uit maatwerk voor één specifieke klant. Het pakket werd dan zodanig aangepast en herschreven zodat het ook geschikt werd voor andere klanten in de zelfde branche. Voordelen van deze pakketten zijn de goede aansluiting op locale eisen en wensen, lage aanschafkosten en de flexibiliteit van de leverancier bij aanpassingen. Nadeel is veelal de beperkte omvang van de leverancier en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid. De laatste jaren hebben echter steeds meer internationale aanbieders van standaard softwarepakketten hun pakket ook geschikt gemaakt voor de retail of de fashion – retail. Voorbeelden hiervan zijn SAP Retail, Navision Dynamics met add-ons, Oracle Retail (samenwerkingsverband van Oracle Applications en Retek, Lawson) en PeopleSoft for Retail. Deze pakketten bieden een zeer brede functionaliteit en vormen een bedreiging voor de locale niche-spelers. De aanschafprijzen van deze pakketten liggen hoger dan de pakketten van de lokale spelers.

Het selecteren van het juiste softwarepakket in deze dynamische omgeving vereist specifieke kennis van de mode branche en de beschikbare software oplossingen en ervaring met het uitvoeren van software selecties.

Gebruik Knock-out criteria!!

Waarom gaan wij uit van Knock out criteria en vergelijken wij niet op detailniveau functionaliteiten met elkaar?:

 • Complete functionaliteit is geen issue meer”;
 • Go / No Go functie: effectieve identificatie van kandidaten
 • Afwezigheid leidt tot ongewenste aanpassingen, (te) veel kosten en (te) diep ingrijpen in de DNA van een softwarepakket;
 • Meer functionaliteit toetsen met goede bedrijfscase, geen waslijst aan eisen en wensen!

Dus niet alle functies bij selectie specificeren, focus eerst op:

 • juiste keus en pas bij implementatie op details;
 • Ga uit van knock-out criteria;

Essentieel in het selectietraject is het identificeren van de juiste knock-out criteria. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de volgende knock-out criteria voor een fashion retailer van belang zijn.

 • Zo moet het toekomstig pakket model, kleur, maat artikelstructuur kunnen ondersteunen;
 • Daarnaast komen artikelen gedurende het logistieke proces in verschillende omverpakking voor zoals, in omdozen, per assortimenten, gecombineerd in sets en per los;

In de branche specifieke pakketten ziet men deze functionaliteit over het algemeen dan ook wel terugkomen. Focus bij selectie daarom op onderscheidende criteria die daadwerkelijk de investering in de nieuwe software kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld van een onderscheidend criteria is het kunnen toepassen van verschillende push-pull strategieën per productgroep / artikel (bevoorradingsfrequentie versus hoeveelheid). Voor hogere marge producten kunnen frequenter en lagere hoeveelheden nageleverd worden aan de filialen in tegenstelling tot lagere marge producten. Goed toegepaste replenishment strategieën kunnen ervoor zorgen dat de schapbeschikbaarheid met procentpunten omhoog gaat zonder directe verhoging van logistieke kosten. Hiermee zijn procentpunten winstverhoging te realiseren.

Een ander voorbeeld kan zijn de toepassing en ondersteuning door het systeem van het zogenaamde “Open to Buy” principe: hoeveel kan ik nog inkopen. Traditioneel werd Open to Buy gestuurd op basis van financiële budgetten, tegenwoordig wil men in de nieuwe software applicaties ook kunnen sturen op aantallen en begin- en eindmarge.

Mogelijke andere knock-out criteria kunnen zijn:

 •  het goed kunnen opsporen van slow-movers en verplaatsen van deze slow-movers naar het beste filiaal (interfiliaal ruilen) om verkoopkans te vergroten;
 • verschillende push-pull strategieën per productgroep / artikel (bevoorradingsfrequentie versus hoeveelheid);
 • het kunnen verwerken van een artikel in verschillende verpakkingsvormen (omdoos, pakket, los item) in verschillende artikel / maat / kleur combinaties;
 • ondersteunen van het Open to Buy mechanisme (financieel, aantal, begin- en eindmarge);
 • het kunnen ‘toevoegen’ van klantspecifieke wensen aan inkooporders zoals klantspecifieke store-labels, verschillende private labels, specifieke verpakkingswensen;
 • Merchandise planning inclusief ondersteuning van promotionele acties;
 • het vast kunnen leggen van inkoopraamcontracten op verschillende niveaus: meters stof komend jaar, aantal rokken en uiteindelijk gespecificeerd per model, maat en kleur;
 • communiceren met leveranciers op grote geografische afstand via internet: bestellingen plaatsen en leveranciers inzicht laten geven in de voortgang van orders;
 • het monitoren van de inbound logistics van zuidoost Azië tot in het eigen DC en de winkel;
 • cross-docking ondersteunen;
 • Vendor Rating op basis van diverse criteria als levertijd, hoeveelheid, prijs en kwaliteit;
 • volledige integratie met bestaande POS-systemen (PLU’s, urenregistratie, opdrachten, berichtenverkeer etc.);
 • voor- en nacalculatie van inkoop / verkooporders per model;
 • simulatie van opruimingacties en voorspellen eindvoorraad;
 • …….

Het selectie proces

Onderstaand beschrijf ik in het kort:

 1. het doel van een selectieproces;
 2. het trechtermodel;
 3. maken van besturingsconcept en afleiden van KO criteria en interne afstemming van de eisen en wensen;
 4. hoe te gaan van een Long-list naar een Short-list en vroegtijdig met de leveranciers vaststellen of er een kans van slagen is;
 5. een goed voorbereide en gestructureerde demo bepaalt de initiële keuze;
 6. Baten analyse. Zonder baten geen rechtvaardiging.

 1.      Doel. Wat is het doel van het selectieproces:

 • Kiezen van Leverancier als partner voor de komende 5 tot 10 jaar
 • Inzicht in de consequenties toekomstige organisatie en werkwijze
 • Vaststellen van een realistisch implementatieplan en budget;
 • Rechtvaardiging van de enorme investeringen, een business case.

En een kans op het identificeren en doorvoeren van verbeteringen:

 • Bedrijfsprocessen;
 • Besturing;
 • Organisatie.

2.      Hanteer het trechtermodel. Voor ons is de definitie van een efficiënte selectie dat de inspanning omgekeerd evenredig is aan het aantal pakketten:

 • geen lange vragenlijsten;
 • geen demonstratie van meer dan drie pakketten;
 • motivatie eigen medewerkers;
 • leveranciersinzet afhankelijk van hun eigen succeskans.

Dit kunnen wij bereiken door het hanteren van het trechtermodel:

Trechtermodel
Trechtermodel

3.      Het besturingsconcept bepaalt de Knock-out criteria en de baten. De volgende stappen worden in deze fase uitgevoerd:

Het besturingsconcept
Het besturingsconcept

4.       Van longlist naar shortlist en committent krijgen van de leverancier. Voor zowel uzelf als de leverancier kan het onterecht selecteren op een shortlist beide partijen veel tijd en geld kosten. Hoe eerder er commitment is van de leverancier dat hij kan leveren des te meer tijd u gaat besparen in het vervolgtraject. De volgende stappen worden in de fase uitgevoerd:

 

 

 

 

 

Longlist naar shortlist
Longlist naar shortlist

 

 

 

 5.      Een gestructureerde demo bepaalt de keuze. Hoe beter de demo is voorbereid en gefocust op die zaken die echt belangrijk zijn hoe efficiënter en effectiever het verdere selectieproces kan lopen. Wij bewaken dat u de dingen ziet die er zijn en gaan niet in op “toekomstige releases” en plannen. De volgende stappen worden in deze fase uitgevoerd:

Demo naar keuze
Demo naar keuze

6.      Zonder baten geen rechtvaardiging. Baten zijn de rechtvaardiging voor de grote investeringen in een nieuw systeem. Baten drijven het grote aantal beslissingen en keuzen gedurende de selectie, de implementatie en het beheer. Het moet gaan over baten die direct en daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren. Een hogere omzet is niet concreet en specifiek genoeg. Wij kunnen de volgende type baten onderscheiden:

 • Deels direct gedreven / mogelijk gemaakt door informatiesystemen en IT. Bijvoorbeeld EDI koppeling met afnemers, voorkomen dubbele werkzaamheden / data entry, etc;
 • Deels onafhankelijk van informatie systeem, maar door verbeterde processen dankzij nieuwe systeem. Bijvoorbeeld: verbeterde bewaking en aanvulling van winkelvoorraad, gewijzigde processen kunnen nieuwe eisen aan systeem stellen waar mogelijk vooraf identificeren en realiseren;

Ook toetsen van één pakket is selecteren. Soms zijn er goede redenen om voor één pakket te kiezen:

 • standaardisatie binnen concern;
 • ervaringen (andere bedrijfsonderdelen of branchegenoot);
 • maar  één serieuze kandidaat;
 • ……

De selectie wordt dan toetsing, maar niet overslaan! Nog steeds is het belangrijk om:

 • vaststellen doelstellingen en verbeteringen (rechtvaardiging);
 • identificeren mis-fit à vóór de implementatie;
 • opbouwen kennis voor realistisch implementatieplan;
 • en alle andere contract- / leveringscomponenten.

Waarom kan BK M&A u goed ondersteunen in de softwareselectie:

 • wij kennen de Retail markt en processen door onze jarenlange ervaring;
 • wij gebruiken een gestandaardiseerde en bewezen methode, inclusief checklists, voorbeelden, templates en contractvoorbeelden;
 • wij kennen veel Retailers en leveranciers en dus ook de interne weak spots over pakketten en leveranciers met laatste ontwikkelingen, roddels;
 • (…..omdat wij het leuk vinden om te doen)

E-commerce / webshop – gewoon doen

Verkopen van uw producten via het internet kan zeer veelbelovend zijn en veel van u collega’s zijn al verrast door de snelheid en groei van hun E-commerce kanaal. Wij kunnen u helpen met het bepalen van u E-commerce strategie maar ook met het realiseren van een Webshop…

Het via internet verkopen van je producten is een vak apart, ook al denkt u uw consumenten te kennen. Wij hebben dan al verschillende Retailers geholpen met het on-line gaan en ik wil graag onze ervaring met u delen.

Het proces van verkopen via het internet is relatief eenvoudig, de randvoorwaarden voor succes en het multi disciplinaire karakter echter maakt de implementatie relatief complex en risicovol.

Het E-commerce proces:

 • Trekken – bezoekers trekken op uw site door een duidelijke en doeltreffende E-marketing tactiek;
 • Boeien – als de bezoekers op uw site zijn moet u in één keer een goede indruk geven van uw brand image en uw producten;
 • Zoeken en binden – de potentiele klant moet in enkele seconden geboeid worden en zal dan zijn keuze maken;
 • Eenvoudige transactie – het kopen moet eenvoudig en veilig zijn, bij twijfel of hapering wordt niet gekocht, alle artikelen die u aanbied moet op voorraad zijn;
 • Service is key – direct de volgende dag leveren en de klant voortdurend op de hoogte houden
 • Retentie – .. en de klant weer terug laten komen op uw site door e-marketing;

Kenmerkend voor een goede webshop is dat deze in één keer goed moet zijn. Hierom moet u er veel tijd en expertice in steken bij het opzetten van de shop en niet tijdens “live”. De integratie met uw marketing-, product-, logistiek en finaciele processen moet in één keer goed zijn. Er is geen ruimte voor try- en error, een klant kwijt blijft voor minimaaal 3 jaar weg. Een E-commerce project is altijd een multi disciplinair project en laat zien of uw afdelingen ook kunnen samenwerken op een zeer snelle en adequate manier.

Wat te verwachten en waar aan te denken

Wat kunt u verwachten van een webshop en waar moet u aan denken:

 • de conversie kan liggen tussen de 1% en 2%;
 • het (gratis) kunnen terugsturen is verplicht en noodzakelijk. De klant verwacht direct zijn geld terug en gaat na 2 dagen al bellen waar zijn geld blijft. Terugbrengen naar de winkel vergroot u verkoopkans weer;
 • vertel wanneer u levert en dit moet de volgende dag zijn;
 • verkoop alleen zaken die u kunt leveren / op voorraad heeft (is uw voorraadinformatie real-time en accuraat genoeg, zo niet regel dit vooraf of bouw veiligheidsmarges in);
 • het aanbieden van customer service (product info en leverinformatie) en bereikbaar zijn via e-mail en telefoon is noodzakelijk. Zwaartepunt van shoppen ligt op ‘s avonds en in de weekenden en feestdagen. Richt hier iets voor in;
 • de betalingsmogelijkheden verschillen per land;
 • uw webshop mag meer producten voeren dan u heeft in de winkel maar de webshop moet minimaal alle producten tonen die ook ook in de winkel te koop zijn, mits op voorraad;
 • uw store managers zullen de webshop als “concurrent” van de winkel zien. Doe hier uw voordeel mee;
 • een klant stelt de hoogste eisen aan de presentatie en werking van de webwinkel. Afrekenen moet een simpel, robuust en veilig proces zijn. Elke hapering leidt tot annulering van de koopimpuls;
 • de processen op uw financiële, logistieke en catalogi/productontwikkeling, marketing (adress management) moeten excellent zijn. Verbeter deze alvorens te beginnen met de webshop;
 • …….

Zelf doen of uitbesteden.

U zult ook een keuze moeten maken wat u zelf gaat doen en welke diensten u overlaat aan een professional. U kunt kiezen voor het bouwen van uw eigen shop (Toobox) of kiezen gebruik te maken van een al bestaand en werkend platform (Outsourced).

Webshop zelf doen of uitbesteden

Planning en doorlooptijd

Een high level planning en aanpak van een project kan er als volgt uitzien;

Mogelijke planning web-shop realisatie
Mogelijke planning web-shop realisatie

 Waarmee kunnen wij u helpen:

Advies. Wij adviseren graag maar nemen ook graag de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Geen woorden maar daden.

 • E-commerce strategie bepaling samen met de stakeholders;
 • Het definieren, inrichten en implementeren van de Webshop processen zoals maar niet beperkt tot catalogus management, de logistieke afhandeling incluis retouren, het financiele proces, rapportages etc;
 • De functionele en technische integratie tussen de webshop en u systemen;
 • Het optimaliseren van een bestaand eCommerce proces. We kennen de do’s en dont’s om een succesvolle webshop in te richten;
 • Wij kunnen u helpen met de keuze wat zelf te doen en wat uit te besteden en naar wie incluis de RFI/RFP’s en business case;
 • Software selectie en implementatie;
 • ………

Project management. Webshop realisatie is met name een multi disciplinair project. Er zijn veel afdelingen bij betrokken en iedereen heeft een mening en wil gehoord worden. Daarnaast moet het resultaat van het project direct goed zijn, er is geen ruimte voor try- and error. Wij kunnen u helpen met het opzetten en leiden van een doeltreffend project. Daarnaast vereist een webshop implementatie een aantal specifieke activiteiten en stappen, wij weten welke en de volgorde waarin.

Ontwerpen samen met u. Er zijn veel ontwerpen nodig:

 • Grafisch ontwerp. Wij hebben geen expertise in huis voor grafisch ontwerp maar kennen in ons netwerk partijen die dit heel goed kunnen. Wij brengen u graag hiermee in contact;
 • Een Interactie ontwerp. Een goede indeling in het assortiment is essentieel voor klanten om producten te kunnen vinden. De juiste interactie- en navigatiestructuur moet dit ondersteunen. Wij weten wat wel en niet werkt;
 •  Functioneel ontwerp. Alle functionaliteiten worden beschreven, zodat een duidelijk overzicht ontstaat van de website/webshop die zal worden gerealiseerd.

De realisatie van de webwinkel. Op basis van de gemaakte ontwerpen wordt de webshop gerealiseerd. Wij huren de mensen in die bij uw project passen. Dit kan in een Full System Integrator rol of in een faciliterende rol.

Wereldwijd één werkwijze met Navision Pebblestone

(interview met Bert Kruisdijk uit FashionUnited mei 2007)

Wereldwijd een werkwijze met Pebblestone Fashion

Oilily bracht in 1963 een revolutie teweeg in de tot dan toe traditionele kinderkledingmarkt. Talloze vernieuwende en vooruitstrevende collecties zijn sindsdien op de markt gebracht, met fun, comfort, exclusiviteit en authenticiteit als leidraad. Inmiddels is Oilily een wereldberoemd merk, beloonmet vele (inter)nationale prestigieuze prijzen. Wereldwijd heeft de organisatie naast de Wholesale business meer dan 70 eigen winkels en verkooppunten. Om dit alles in goede banen te blijven leiden, maakt Oilily gebruik van Microsoft Dynamics™ NAV en Pebblestone Fashion®.

 “Oilily opereert wereldwijd. De stoffen en kleding worden ontworpen op het hoofdkantoor in Alkmaar. Productie vindt plaats in Zuid Europa en het Verre Oosten. Van daaruit worden de artikelen naar magazijnen in Europa, Amerika en Azie gestuurd ter distributie. Deze internationale aanpak stelt natuurlijk hoge eisen aan organisatie, processen en systemen,” Aan het woord is Bert Kruisdijk, verantwoordelijk voor onder andere de wereldwijde lCT van Oilily.

 “Oilily is volledig verticaal geintegreerd en kent zowel wholesale- als retailprocessen. Automatisering speelt een cruciale rol in het beheersen en controleren van deze processen. Door de keuze voor Microsoft Dynamics NAV met Pebblestone Fashion voor de specifieke fashionfunctionaliteit, zijn we in staat wereldwijd met dezelfde processen te werken en toch rekening te houden met de specifieke lokale eisen en wetgeving in de verschillende landen.”

 “Oilily werkte voorheen met een op maat gemaakt automatiseringssysteem. Op een gegeven moment is ervoor gekozen om het besturingsmodel drastisch te wijzigen en te vereenvoudigen door over te gaan op een controlled ‘Ready Made Garment’ organisatie”, aldus Kruisdijk. “Dit betekent dat wij onze eigen stoffen blijven ontwerpen en kiezen, maar de logistieke en financiele verantwoordelijkheid aan de fabrikanten overlaten. De productie en levering van producten-af-fabriek tot de eindafnemer zijn uitbesteed; Oilily focust zich op de controle van deze processen. Daarnaast wilden we de supply chain en de logistieke processen beter en gedetailleerder beheersen en nog beter kunnen inspelen op de markt. AI deze factoren zorgden ervoor dat we een nieuw IT-systeem zijn gaan zoeken voor adequate ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Bovendien bood een implementatie de unieke gelegenheid om onze processen snel en grondig te verbeteren.”

Volledige beheersing van bedrijfsprocessen

“Microsoft Dynamics NAV biedt wereldwijde ondersteuning met lokale vertegenwoordiging. Daarnaast biedt het systeem mogelijkheden om de supply chain verder te beheersen en te verkorten en managementinformatie te verkrijgen. Deze voordelen, samen met de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion, gaf de doorslag bij onze keuze”, vervolgt Kruisdijk.

“De implementatie van Pebblestone Fashion hebben we gebruikt om de verandering van de organisatie vorm te geven. Zonder ondersteuning van een goede IT-oplossing is het immers onmogelijk om het ontwerp, de productie en de uitlevering van onze collecties, die telkens uit ongeveer 15.000 SKU’s bestaan, te beheersen. Bovendien stelt de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion ons in staat om de financiele gegevens vanuit de diverse land en op uniforme wijze te verwerken, ondanks de verschillende juridische en fiscale eisen die er gesteld worden.”

 “Onderdeel van het hele traject was ook om de eigen winkels van Oilily te voorzien van nieuwe kassa’s en software, gekoppeld aan Pebblestone Fashion. Hierdoor zijn we in staat datgene wat we in de winkels meteen direct door te vertalen naar de samenstelling van komende collecties. Binnenkort werken alle vestigingen wereldwijd met Pebblestone Fashion. Hiermee hebben we een ‘one company’ profiel: we werken overal op dezelfde wijze met een systeem. Een van de vele voordelen daarvan is dat we binnen enkele dagen na de maandafsluiting een overzicht van de wereldwijde resultaten kunnen zien.”

“De beschikbaarheid en openheid van een grote hoeveelheid informatie, stelt ons in staat continu in te springen op de vraag uit de markt en waar nodig bij te sturen. Hierdoor kunnen we met dezelfde mensen meer werk verzetten. We komen aan veel meer dingen toe. Voorheen waren we bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het verzamelen van informatie. Nu besteden we deze tijd aan het uitvoeren van betere analyses en het uitzetten en opvolgen van acties”, aldus Kruisdijk.

 “Wanneer we naar de effecten van Pebblestone Fashion kijken, verwoord ik dat meestal als voigt: eerst geloofden we dat alles goed liep, daarna dachten we op basis van ervaring dat alles goed liep, maar nu weten we op basis van feitelijke informatie precies waar het goed loopt en waar nog werk aan de winkel is.”

Het orignele artikel: Wereldwijd één werkwijze

Being one company in an international environment

Economy of scale and one System strategy

One company. This means that we are looking for (1) consistency and (2) co-operation between business units.

With regard to consistency: the divisions are homogenous with regard to their activities. It therefore only seems logical that as a business we should harmonize our business processes. It is rather complicated to harmonize business processes if local IT systems are dictating different ways of working.Co-operation

Co-operation means integration. We are looking for integration on three levels: Financial, Managerial and Operational. Indeed Financial integration alone can be achieved by using the basic financial model only. Managerial integration means transparency (also regarding accounting) and requires immediate access to detailed information with standardized access for all users. This can of course be achieved by building a corporate datawarehouse, but this would be very, very costly. Finally, we have several cross-unit business processes. Operational integration requires real-time information regarding those cross-unit business processes and requires robust solutions. Both needs are best served by using one ERP-platform rather than integrating several different operational systems.

Conclusion

All in all, this is very compelling case to rely on one corporate solution rather than on several local applications that we try to link to work together. 

* This is a much a cultural issue as it is a systems issue.

 

Functional goals

Looking at concrete functional goals will also give you an idea of the sort of solution and the kind of information we are looking for.

 Some important long-term Logistics goals

 • Control the worldwide flow of goods from ex-works to in-store against benchmarked costs and quality
 • Co-ordinate the world-wide flow of goods between purchasing, production, logistics and sales world-wide
 • Ensure delivery performance from the customers perspective (including decentralised accurate real-time expected in-store date information available for customer service and customers on style level)
 • Plan and control to:
  • advise management appropriately on the expected and realised quality and costs of the logistics in the Company;
  • ensure and demonstrate that all logistical partners perform according to agreed upon tariffs and quality;
  • eliminate shrinkage;

 Conclusion

Direction for thinking: The IT infrastructure should allow (theoretically) the Company to remotely / centrally operate some of the support functions in the subsidiary: accounting, merchandising, logistics and ICT. This can be achieved if we operate from one platform / rely on one corporate solution. On the other hand we should allow divisions to implement functional applications that should boost competitive advantage, when they demonstrate (proof irrefutable) it against the corporate-level vendor’s solutions. In other words, maximum use of an ERP unless a local solution can give a significant competitive advantage which means more than just a superior ICT solution and always takes the best interest of the Company as a whole into account. This could go as far as a one corporate solution for POS.