Implementatie van software moet een integrale aanpak kennen

Nadat u een pakket heeft geselecteerd (voor nadere uitleg over onze visie van selectie: http://atomic-temporary-7368536.wpcomstaging.com/2009/06/05/een-simpele-veilige-en-snelle-software-selectie/) gaat u één van de moeilijkste klussen klaren namelijk het implementeren van het pakket. Als het goed is heeft u gedurende de selectie ook draagvlak kunnen creëren binnen uw organisatie voor de keuze. Maar dan toch, implementeren betekent risico voor het bedrijf en mensen zijn er huiverig voor. Onze geïntegreerde aanpak zorgt voor meer zekerheid en leidt tot het beste resultaat.

In onderstaand document beschrijven wij de aanpak die wij hanteren bij implementaties. Het is echter zo dat elke implementatie “maatwerk” voor wat betreft de aanpak nodig heeft. Wij maken graag een voorstel voor u. Onderstaand leest u onze visie over een aanpak van een pakketimplementatie. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. doelstelling van implementatie vaststellen;
 2. vaststellen van de reikwijdte is cruciaal voor haalbaarheid;
 3. pakketimplementatie vereist integrale aanpak;
 4. kennis van pakket en best practices leidt tot maximaal haalbare resultaat;
 5. implementatiestrategie dient afgestemd te zijn op uw situatie;
 6. bewezen implementatiemethodiek waarborgt succes;
 7. projectorganisatie vormt basis voor een succesvol traject;
 8. het continue implementatiedilemma;
 9. randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie;
 10. haal meer uit een systeem;
 11. spreek vooraf de rol af van uw softwareleverancier en implementatiepartner.

 1.       Doelstelling van een implementatie vaststellen

Het is evident dat een implementatie gaat over het live brengen van een software applicatie. Tijdens de selectie heeft u ook nagedacht over de baten die u uit de implementatie wilt halen. Het ambitie niveau is dus vaak meer dan alleen het technisch live brengen. Wij helpen u dan ook met het gezamenlijk vaststellen van de doelstelling van de implementatie en de te bereiken eindresultaten (meer dan alleen live gaan). Wij vinden dat de volgende aspecten terug horen te komen in de doelstelling:

 • nieuwe geïntegreerde werkwijze en besturing;
 • werkend IT systeem inclusief interfaces naar bestaande deelsystemen zoals POS en WMS;
 • gebruikers getraind in systeem en procedures;
 • acceptatie van het systeem door de gebruikers.

De werkwijze en besturing zal de elementen in zich bergen die ook de baten uiteindelijk zullen realiseren. De eindresultaten zullen specifiek gemaakt worden, wij zullen het niet laten bij “betere rapportages” maar specificeren welke rapportages beter zullen zijn en hoe.

2.       Vaststellen van de reikwijdte is cruciaal voor haalbaarheid

De reikwijdte/scope bepaalt wat u precies gaat implementeren. Reikwijdte bepaalt de omvang van het project en de veranderingscomponent van bestaand naar nieuw, dus ook de kosten en doorlooptijd van uw project. Hierom is reikwijdte bepaling een zeer belangrijke fase in het implementatie project. Wij vinden dat reikwijdte minimaal de volgende aspecten moet benoemen:

 • processen (werkwijze, procedures, beschikbare middelen)
 • organisatie (besturing, taken en verantwoordelijkheden, coördinatie, infrastructuur)
 • mensen (vaardigheden, kennis, draagvlak, aantal)
 • IT (software, interfaces, hardware,    maatwerk)

 3.       Pakketimplementatie vereist integrale aanpak;

Vaak zien wij dat men alleen nadenkt over de IT component en de overige zaken gedurende de implementatie worden meegenomen/gemanaged. Dit soort projecten lopen vaak gierend uit de klauw als het gaat om kosten en doorlooptijd. Wij adviseren vooraf na te denken over wat u wel en wat u niet wilt veranderen tijdens de implementatie en de baten die de implementatie moeten opbrengen. Doe niet alles in één keer als het niet noodzakelijk is.

4.       Kennis van pakket en best practices leidt tot maximaal haalbare resultaat;

BK M&A is in staat om de pakketkennis te integreren met de implementatiekennis en best practices en hebben vaak ervaren dat dit leidt tot het beste resultaat. Project Management is de bindende factor die deze aspecten integreren.

5.       Implementatiestrategie dient afgestemd te zijn op uw situatie;

De implementatie strategie is onderdeel van de reikwijdte en aanpak, specifiek voor uw situatie. In theorie zijn er dan 2 scenario’s mogelijk.

 1. Eerst  processen uitwerken, vervolgens systeem inrichten;
 2. Uitgaande van bestaande processen systeem inrichten met slechts beperkte aanpassingen aan de processen.
Scenario's voor implementeren
Scenario's voor implementeren

Belangrijk is dat vooraf een keuze tussen de beide scenario’s wordt gemaakt. Als tijdens de implementatie van het gekozen scenario wordt afgeweken, is het risico groot dat steeds weer bepaalde processen worden aangepast, iedereen op iedereen wacht en door latere aanpassingen eerdere acties hersteld dan wel aangepast dienen te worden. Scenario 1 geniet in het algemeen de voorkeur, mits processen goed gedefinieerd en op elkaar afgestemd zijn, processen solide en op de toekomst gericht zijn en processen goed bij het gekozen softwarepakket aansluiten.

6.       Bewezen implementatiemethodiek waarborgt succes;

BK M&A stel voor een gefaseerde aanpak te doen. Per fase worden er duidelijke op te leveren resultaten met u afgesproken. Hiermee kunt u de voortgang en kwaliteit van het project bewaken cq. bijsturen. Op hoofdlijnen zijn de volgende fasen te onderscheiden:

 • Fase 1: Initiatie
 • Fase 2: Ontwerp (1)
 • Fase 3: Conference  Room Pilot
 • Fase 4: Realisatie
Gefaseerde aanpak
Gefaseerde aanpak

7.       Projectorganisatie vormt de basis van een succesvol project.

De wijze waarop u uw project organiseert is heel belangrijk. De projectorganisatie moet een weerspiegeling zijn van uw staande organisatie. Afdelingen zullen medewerkers beschikbaar moeten stellen die gewaardeerd en gerespecteerd worden door de afdelingen zelf. Vaak zijn deze sterren “onmisbaar” in de dagelijkse operatie en ontstaat er dus per definitie een discussie over de tijdsbesteding aan het project. BK M&A spreekt af welke inzet nodig is en legt dit vast met de verantwoordelijken. Daarnaast door de aanpak van BK M&A en inzet van ons wordt de inzet doeltreffend en efficiënt geregeld. Een projectorganisatie kent de volgende indeling:

Projectorganisatie
Projectorganisatie
 • stuurgroep – eindverantwoordelijk voor succes project, stelt reikwijdte en budget vast
 • projectmanagement – verantwoordelijk voor dagelijkse operatie, bewaakt budget en plan, stelt plannen op, creëert draagvlak en overziet alle activiteiten, managet integratie
 • implementatieteams – uitvoering projectactiviteiten, proceskennis, IT-kennis
 • aspectteams ondersteunen I-teams bij functieoverschrijdende zaken (zoals opleiding of test,..)

De implementatiewerkgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van de software in het desbetreffende functionele domein. Bij voorkeur worden (deel)projecten geleid door medewerkers (in verband met draagvlak) en begeleid door BK M&A. Mocht u niet voldoende of kwalitatief goede capaciteit hebben dan kan BK M&A expertise voor u inzetten.

Goede projectdeelnemers hebben het respect van het lijnmanagement en hebben beslissings- bevoegdheid en zijn (deels) vrijgemaakt voor dit project. Mogelijke rollen projectdeelnemers zijn eindverantwoordelijk projectmanager, hebben inhoudelijke kennis van de procesgang, kunnen besluiten over gewenste werkwijze en zorgen voor aansluiting op technische infrastructuur en interfaces.

Mogelijk rollen van BK M&A kunnen zijn projectmanagement in samenwerking met projectmanager, projectbegeleiding (regie, bewaken procesgang, kwaliteit, kerngebruikers), inhoudelijke kennis retailprocessen (Best Practice), waarborging integratieprocessen tussen systemen, organisatie en besturingsmodel. Daarnaast kwantitatieve en kwalitatieve ondersteuning projectmanager met betrekking tot change management.

8.       Het continue implementatiedilemma

Over een implementatie wilt u vooraf duidelijk afspreken wat de kosten zijn, de doorlooptijd en de beste kwaliteit van oplevering. Echter is er een sterke afhankelijkheid tussen alle 3 aspecten.

Implementatie dilemma
Implementatie dilemma

9.       Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie

Onderzoek onder 500 implementaties toont aan dat de volgende 10 zaken misgaan bij een implementatie (als % van de 500 implementatie):

 1. Competing resources                   48%
 2. Functional boundaries                44%
 3. Change skills                                    43%
 4. Middle management                     38%
 5. Long IT lead times                         35%
 6. Communication                              35%
 7. Employee opposition                   33%
 8. HR (people/training) issues      33%
 9. Initiative fatigue                             32%
 10. Unrealistic timetables                  31%

Negen van de tien valkuilen hebben met mensen te maken, mensen houden veranderingen tegen! In ditzelfde onderzoek heeft men ook aangetoond wat de 10 belangrijkste succesfactoren waren:

 1. Ensuring top sponsorship                           82%
 2. Treating people fairly                                   82%
 3. Involving employees                                    75%
 4. Giving quality communications               70%
 5. Providing sufficient training                      68%
 6. Using clear performance measures        65%
 7. Building teams after change                       62%
 8. Focusing on culture/skill changes          62%
 9. Rewarding success                                         60%
 10. Using internal champions                           60%

De project management aanpak van BK M&A verzekert u van het feit dat gefocust wordt op deze succesfactoren en de risico’s voor mislukken in de gaten worden gehouden en gemanaged worden gedurende het project.

Randvoorwaarden zijn voor BK M&A voorwaarden die buiten de reikwijdte van het project liggen (externe invloeden) maar die wel noodzakelijk zijn voor het welslagen van het project. Deze zijn te categoriseren in randvoorwaarden die liggen op het vlak van Organisatie, Systemen en Mensen.

Uitgangspunten zijn, in tegenstelling tot de randvoorwaarden, procesinhoudelijk georiënteerd en berusten op een ‘aanname’ van een aantal punten om zodoende het project te kunnen opstarten en uitvoeren.

De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten worden door BK M&A belangrijk gevonden:

 • beschikbaarheid van kerngebruikers (zie projectorganisatie);
 • snelle besluitvorming door de stuurgroep, indien noodzakelijk zelfs binnen enkele dagen!
 • werkelijk commitment van het management: topdown!;
 • continu aandachtspunt bij afdelingsoverleg en overleg managementteam;
 • tonen van interesse voor de kerngebruikers/projectleden;
 • motiveren van kerngebruikers;
 • steunen bij verandering van werkwijze en organisatie;
 • meehelpen en meewerken;
 • waar mogelijk de reikwijdte vaststellen, tussentijds geen nieuwe zaken toevoegen of  veranderen;
 • voldoende tijd reserveren voor testen van systeem en procedures;
 • nadruk niet te zwaar leggen op deadlines indien dit ten koste gaat van de kwaliteit. Let wel: tijdmanagement is zeer belangrijk, maar dient een evenwicht te vinden tussen snelheid en kwaliteit;
 • dat de organisatie dient te begrijpen dat het project belangrijke veranderingen tot gevolg heeft, zowel qua werkwijze als organisatorisch;
 • dat bij meerdere projecten programma management dient te worden opgezet, waarbinnen de samenhang van de verschillende projecten wordt geregisseerd;
 • het creëren van draagvlak binnen de lijnorganisatie;
 • dat projectmedewerkers dienen te beschikken over de benodigde kennis van de huidige procesgang en over het vertrouwen van het lijnmanagement om beslissingen te kunnen nemen;

 10.   BK M&A haalt meer uit uw systeem

Implementeren van een systeem is meer dan het technisch aan de praat krijgen van het systeem. Wij zorgen ervoor dat:

 • wij uw mensen overtuigen en motiveren met een overtuigende en realistische business case;
 • sleutelfunctionarissen op één lijn zitten en actief ondersteunen;
 • wij bouwen aan commitment;
 • wij weerstanden tegen verandering signaleren en buigen ze om;
 • wij zorgen voor effectieve communicatie;
 • de verandering managen;
 • er centrale coördinatie is van het veranderingstraject

Daar waar u ondersteuning nodig heeft voor de verandering en beklijven van de verandering kunnen wij onze Change Management inzetten door het ontwikkelen van een visie op verandering. Uitleggen en uitdragen wat de noodzaak is van de nieuwe werkwijze en software. De vraag te beantwoorden wat is het doorslaggevende argument om deze te implementeren en wat betekent dit voor de medewerkers? Wij geven dan ook leiding aan de verandering.

Echter uw lijnmanagement speelt een primaire rol in communicatie en realisatie van het project. Dit faciliteren wij door regelmatig sponsormeetings te organiseren. Consequent en vaak ervaringen en reacties op communicatie uitwisselen. Bespreken en uitleggen wat de consequenties van gemaakte keuzes voor personeel betekenen. Nagaan welke reacties te verwachten zijn en afspreken hoe hiermee effectief om te gaan.

11.   Spreek vooraf de rol af van uw softwareleverancier en implementatiepartner.

BK M&A kan in verschillende rollen uw project helpen te slagen:

 • Service to Assist, faciliteren;
  • wij leveren u de methodiek;
  • u houdt projectmanagement controle;
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid voor oplevering;
  • fee gebaseerd op tijd, materiaal en ramingen.
 • Service to Perform;
  • wij hebben management controle over kwaliteit;
  • fee gebaseerd op goed gedefinieerde resultaten;
  • gebruikelijk is fixed fee met een change control mechanisme.
 • Full systems integration
  • wij zijn hoofdaannemer en hebben grote mate van controle;
  • kan inclusief levering hardware en management van subcontractors;
  • meestal een mix van vaste prijs en materiaal.

In de praktijk zien wij vaak een mengvorm van deze zaken en daarom ook is iedere aanpak, maatwerk.

Uw pakket implementatie is bij BK M&A in goede handen. Wij hebben gespecialiseerde consultants met brede kennis van retailprocessen en  best practices in de branche. Wij hebben consultants die een systeem implementeren, geen systeem-techneuten zijn. Wij hanteren een beproefde implementatiemethodiek en hebben diepgaande kennis van kritieke succesfactoren en valkuilen in een project. Wij richten ons op het eindresultaat, zijnde de vooraf geformuleerde doelen en prestaties en niet alleen op een technisch werkend systeem. Wij volgen een procesgerichte aanpak, in plaats van functionele, om zo een maximaal resultaat te behalen. Wij maximaliseren het resultaat van uw inspanning, hetgeen tot succes leidt. Wij werken ook tijdens de implementatie actief aan kennisoverdracht, de inrichting wordt in samenwerking gerealiseerd. De aanpak is een pragmatische aanpak (en geen methodische), waardoor een systeem ook zeer snel te implementeren is. Wij zijn bereid om als hoofdaannemer op treden en realistische risico’s te dragen. Uw software leverancier zich wel 2x keer bedenkt niet goed te presteren omdat wij ook bij andere klanten pakketselecties uitvoeren.

Wereldwijd één werkwijze met Navision Pebblestone

(interview met Bert Kruisdijk uit FashionUnited mei 2007)

Wereldwijd een werkwijze met Pebblestone Fashion

Oilily bracht in 1963 een revolutie teweeg in de tot dan toe traditionele kinderkledingmarkt. Talloze vernieuwende en vooruitstrevende collecties zijn sindsdien op de markt gebracht, met fun, comfort, exclusiviteit en authenticiteit als leidraad. Inmiddels is Oilily een wereldberoemd merk, beloonmet vele (inter)nationale prestigieuze prijzen. Wereldwijd heeft de organisatie naast de Wholesale business meer dan 70 eigen winkels en verkooppunten. Om dit alles in goede banen te blijven leiden, maakt Oilily gebruik van Microsoft Dynamics™ NAV en Pebblestone Fashion®.

 “Oilily opereert wereldwijd. De stoffen en kleding worden ontworpen op het hoofdkantoor in Alkmaar. Productie vindt plaats in Zuid Europa en het Verre Oosten. Van daaruit worden de artikelen naar magazijnen in Europa, Amerika en Azie gestuurd ter distributie. Deze internationale aanpak stelt natuurlijk hoge eisen aan organisatie, processen en systemen,” Aan het woord is Bert Kruisdijk, verantwoordelijk voor onder andere de wereldwijde lCT van Oilily.

 “Oilily is volledig verticaal geintegreerd en kent zowel wholesale- als retailprocessen. Automatisering speelt een cruciale rol in het beheersen en controleren van deze processen. Door de keuze voor Microsoft Dynamics NAV met Pebblestone Fashion voor de specifieke fashionfunctionaliteit, zijn we in staat wereldwijd met dezelfde processen te werken en toch rekening te houden met de specifieke lokale eisen en wetgeving in de verschillende landen.”

 “Oilily werkte voorheen met een op maat gemaakt automatiseringssysteem. Op een gegeven moment is ervoor gekozen om het besturingsmodel drastisch te wijzigen en te vereenvoudigen door over te gaan op een controlled ‘Ready Made Garment’ organisatie”, aldus Kruisdijk. “Dit betekent dat wij onze eigen stoffen blijven ontwerpen en kiezen, maar de logistieke en financiele verantwoordelijkheid aan de fabrikanten overlaten. De productie en levering van producten-af-fabriek tot de eindafnemer zijn uitbesteed; Oilily focust zich op de controle van deze processen. Daarnaast wilden we de supply chain en de logistieke processen beter en gedetailleerder beheersen en nog beter kunnen inspelen op de markt. AI deze factoren zorgden ervoor dat we een nieuw IT-systeem zijn gaan zoeken voor adequate ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Bovendien bood een implementatie de unieke gelegenheid om onze processen snel en grondig te verbeteren.”

Volledige beheersing van bedrijfsprocessen

“Microsoft Dynamics NAV biedt wereldwijde ondersteuning met lokale vertegenwoordiging. Daarnaast biedt het systeem mogelijkheden om de supply chain verder te beheersen en te verkorten en managementinformatie te verkrijgen. Deze voordelen, samen met de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion, gaf de doorslag bij onze keuze”, vervolgt Kruisdijk.

“De implementatie van Pebblestone Fashion hebben we gebruikt om de verandering van de organisatie vorm te geven. Zonder ondersteuning van een goede IT-oplossing is het immers onmogelijk om het ontwerp, de productie en de uitlevering van onze collecties, die telkens uit ongeveer 15.000 SKU’s bestaan, te beheersen. Bovendien stelt de intercompanystructuur van Pebblestone Fashion ons in staat om de financiele gegevens vanuit de diverse land en op uniforme wijze te verwerken, ondanks de verschillende juridische en fiscale eisen die er gesteld worden.”

 “Onderdeel van het hele traject was ook om de eigen winkels van Oilily te voorzien van nieuwe kassa’s en software, gekoppeld aan Pebblestone Fashion. Hierdoor zijn we in staat datgene wat we in de winkels meteen direct door te vertalen naar de samenstelling van komende collecties. Binnenkort werken alle vestigingen wereldwijd met Pebblestone Fashion. Hiermee hebben we een ‘one company’ profiel: we werken overal op dezelfde wijze met een systeem. Een van de vele voordelen daarvan is dat we binnen enkele dagen na de maandafsluiting een overzicht van de wereldwijde resultaten kunnen zien.”

“De beschikbaarheid en openheid van een grote hoeveelheid informatie, stelt ons in staat continu in te springen op de vraag uit de markt en waar nodig bij te sturen. Hierdoor kunnen we met dezelfde mensen meer werk verzetten. We komen aan veel meer dingen toe. Voorheen waren we bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het verzamelen van informatie. Nu besteden we deze tijd aan het uitvoeren van betere analyses en het uitzetten en opvolgen van acties”, aldus Kruisdijk.

 “Wanneer we naar de effecten van Pebblestone Fashion kijken, verwoord ik dat meestal als voigt: eerst geloofden we dat alles goed liep, daarna dachten we op basis van ervaring dat alles goed liep, maar nu weten we op basis van feitelijke informatie precies waar het goed loopt en waar nog werk aan de winkel is.”

Het orignele artikel: Wereldwijd één werkwijze